خطوط گازرسانی هشتگرد

خطوط گازرسانی هشتگرد
خطوط گازرسانی هشتگرد
خطوط گازرسانی هشتگرد
خطوط گازرسانی هشتگرد
خطوط گازرسانی هشتگرد
خطوط گازرسانی هشتگرد
خطوط گازرسانی هشتگرد
خطوط گازرسانی هشتگرد
خطوط گازرسانی هشتگرد
خطوط گازرسانی هشتگرد
خطوط گازرسانی هشتگرد
خطوط گازرسانی هشتگرد
خطوط گازرسانی هشتگرد
خطوط گازرسانی هشتگرد
خطوط گازرسانی هشتگرد
خطوط گازرسانی هشتگرد
خطوط گازرسانی هشتگرد
خطوط گازرسانی هشتگرد
خطوط گازرسانی هشتگرد
خطوط گازرسانی هشتگرد
خطوط گازرسانی هشتگرد
خطوط گازرسانی هشتگرد
  • عنوان پروژه:خطوط گازرسانی هشتگرد
  • کارفرما:وزارت مسكن و شهر سازي
  • محل اجرا:تهران
  • توضیحات:تهیه کالا و اجناس مورد نیاز شبکه گاز رسانی در محوطه فاز 1 ایستگاه تقلیل فشار، حفاظت کاتدیک، تست و راه اندازی شهر جدید هشتگرد ، پروژه نفت و گاز ، شرکت ژالکه
بازگشت به صفحه پروژه ها