کارخانه پوشینه فارمد کاوه

کارخانه پوشینه فارمد کاوه
کارخانه پوشینه فارمد کاوه
کارخانه پوشینه فارمد کاوه
کارخانه پوشینه فارمد کاوه
کارخانه پوشینه فارمد کاوه
کارخانه پوشینه فارمد کاوه
  • عنوان پروژه:کارخانه پوشینه فارمد کاوه
  • کارفرما:پوشینه فارمد
  • محل اجرا:ساوه،شهر صنعتی کاوه
  • توضیحات:ساخت  14000 متر مربع کارخانه دارویی با سازه بتنی
بازگشت به صفحه پروژه ها