کارخانجات اتیل بنزن فاز هشتم و نهم پارس جنوبی

فاز هشتم و نهم پارس جنوبی
فاز هشتم و نهم پارس جنوبی
فاز هشتم و نهم پارس جنوبی
فاز هشتم و نهم پارس جنوبی
فاز هشتم و نهم پارس جنوبی
فاز هشتم و نهم پارس جنوبی
فاز هشتم و نهم پارس جنوبی
فاز هشتم و نهم پارس جنوبی
فاز هشتم و نهم پارس جنوبی
فاز هشتم و نهم پارس جنوبی
فاز هشتم و نهم پارس جنوبی
فاز هشتم و نهم پارس جنوبی
  • عنوان پروژه:کارخانجات اتیل بنزن فاز هشتم و نهم پارس جنوبی
  • کارفرما:شركت پتروشيمی پارس جنوبی
  • محل اجرا:بوشهر
  • توضیحات: عملیات ساخت و راه اندازي تجهیزات و کارهای مکانیکی کارخانجات اتیل بنزن فاز هشتم و نهم پارس جنوبی
بازگشت به صفحه پروژه ها