مشارکت در ساخت پروژه محله نوسازان 3 (بهاران)

مشارکت در ساخت پروژه محله نوسازان 3 (بهاران)
پروژه شهرک بهاران
شهرک بهاران
شهرک بهاران
شهرک بهاران
شهرک بهاران
شهرک بهاران
شهرک بهاران
پروژه شهرک بهاران
پروژه شهرک بهاران
مشارکت در ساخت پروژه محله نوسازان 3 (بهاران)
پروژه شهرک بهاران
شهرک بهاران
شهرک بهاران
شهرک بهاران
شهرک بهاران
شهرک بهاران
شهرک بهاران
پروژه شهرک بهاران
پروژه شهرک بهاران
  • عنوان پروژه:مشارکت در ساخت پروژه محله نوسازان 3 (بهاران)
  • کارفرما:سازمان نوسازي شهرداري تهران
  • محل اجرا:تهران
  • توضیحات:طراحی و احداث واحدهای مسکونی تجاری اداری و خدماتی
بازگشت به صفحه پروژه ها