مرکز تجاری مشهد مال

پروژه مشهدمال
پروژه مشهدمال
پروژه مشهدمال
پروژه مشهدمال
پروژه مشهدمال
پروژه مشهدمال
پروژه مشهدمال
پروژه مشهدمال
پروژه مشهدمال
پروژه مشهدمال
پروژه مشهدمال
پروژه مشهدمال
  • عنوان پروژه:مرکز تجاری مشهد مال
  • کارفرما:شرکت ساختمانی البرزتات
  • محل اجرا:مشهد
  • توضیحات:کارهای ساختمانی و تاسیسات برقی و مکانیکی طبقه P2
بازگشت به صفحه پروژه ها