طراحی و تکمیل عملیات ساختمانی مرکز تجاری اداری خلیج فارس یزد

یزد2
یزد2
یزد2
یزد2
یزد2
یزد2
یزد2
یزد2
یزد2
یزد2
یزد2
یزد2
یزد2
یزد2
یزد2
یزد2
یزد2
یزد2
یزد2
یزد2
  • عنوان پروژه:طراحی و تکمیل عملیات ساختمانی مرکز تجاری اداری خلیج فارس یزد
  • کارفرما:شرکت ساختمانی نیلگون خلیج فارس
  • محل اجرا:یزد
  • توضیحات:طراحی، خرید و اجرای کارهای باقیمانده سازه، معماری، تاسیسات مکانیکی و برقی پروژه مرکز تجاری اداری خلیج فارس یزد به مساحت ۶۰ هزار مترمربع
بازگشت به صفحه پروژه ها