طراحی و احداث دو دستگاه مخزن ذخیره نفت خام

طراحی و احداث دو دستگاه مخزن ذخیره نفت خام
دو دستگاه مخزن
دو دستگاه مخزن
دو دستگاه مخزن
دو دستگاه مخزن
دو دستگاه مخزن
دو دستگاه مخزن
طراحی و احداث دو دستگاه مخزن ذخیره نفت خام
دو دستگاه مخزن
دو دستگاه مخزن
دو دستگاه مخزن
دو دستگاه مخزن
دو دستگاه مخزن
دو دستگاه مخزن
  • عنوان پروژه:طراحی و احداث دو دستگاه مخزن ذخیره نفت خام
  • کارفرما:شركت پايانه های صادرات مواد نفتی
  • محل اجرا:بوشهر (جزیره خارک)
  • توضیحات:طراحی، تهیه، ساخت و نصب دو دستگاه مخزن 500 هزار بشکه ای سقف شناور  (مخازن شماره ۱۹ و ۲۲) جزیره خارک
بازگشت به صفحه پروژه ها