آئین افتتاح ساختمان اداری باغ موزه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران