هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی : مصطفی سعیدفر
سمت در هیئت مدیره : رئیس هیئت مدیره
مدرک و رشته تحصیلی : فوق لیسانس مهندسی برق
تاریخ اخذ مدرک : 1353
تاریخ ورود به هیئت مدیره : 1366

نام و نام خانوادگی : علیرضا فرامرزی
سمت در هیئت مدیره : مدیر عامل
مدرک و رشته تحصیلی : فوق لیسانس مهندسی مکانیک
تاریخ اخذ مدرک : 1376
تاریخ ورود به هیئت مدیره : 1381

نام و نام خانوادگی : احمد حسین زاده داداش
سمت در هیئت مدیره : نایب رئیس هیئت مدیره
مدرک و رشته تحصیلی : لیسانس مهندسی مکانیک
تاریخ اخذ مدرک : 1352
تاریخ ورود به هیئت مدیره : 1366