شرکت عمران ، شهر جدید هشتگرد
شرکت عمران ، شهر جدید هشتگرد
سازمان حج و زیارت
سازمان حج و زیارت
بیمارستان خلیج فارس شرکت نفت
بیمارستان خلیج فارس شرکت نفت
صنایع کاشی بیستون
صنایع کاشی بیستون
مخازن سوخت شرکت ملی نفت ایران
مخازن سوخت شرکت ملی نفت ایران
راهبری مجتمع اداری میرداماد ،  بانک مرکزی
راهبری مجتمع اداری میرداماد ، بانک مرکزی
راهبری بانک مرکزی
راهبری بانک مرکزی
راهبری مجتمع داودیه بانک مرکزی
راهبری مجتمع داودیه بانک مرکزی
سازمان توسعه برق
سازمان توسعه برق