خط مشی

به منظور استقرار ، برقراري و نگهداري نظام مديريت كيفيت در شركت ژالکه ، مديريت ارشد اين شركت تعهد خود را به اصول خط مشي كيفيت اعلام شده در موارد زير ، بيان مي‌دارد:
1. ارتقاي نظام مهندسي شركت از طريق بكار گيري فن آوري هاي نوين ، گسترش سطوح كارشناسي و آموزش هاي تخصصي منابع انساني.
2. ارزيابي پتانسيل نيروي انساني گزينش شده و اعمال راهكارهاي برنامه‌ريزي شده براي ارتقاء توان فردي نيروهاي كارآمد و آموزش آنها در سطوح فني و مديريتي به منظور ايجاد زمينه رشد و فعاليت در عرصه كار و سازندگي.
3. استفاده از روش‌هاي علمي و استانداردهاي مديريت پروژه براي تحويل به موقع و با كيفيت پروژه ها.
4. دستيابي به رضايت كارفرما با رعايت شرايط عمومي و خصوصي پيمان و مطابقت دقيق با مشخصات فني پروژه و ايجاد سيستم هاي ارزيابي رضايت مندي كارفرما.
5. ايجاد زيرساخت ها و محيط كار مناسب براي انجام بهينه پروژه ها با توجه به شرايط مختلف محيطي و قراردادي.
6. پايش ، اندازه گيري و كنترل مستمر مديريت تضمين كيفيت با استفاده از آمارها و تحليل هاي آماري به منظور دستيابي به بهبود مداوم عملكرد سازمان.
7. توسعه حضور شرکت ، در پروژه های مختلف ملی و بین المللی با استفاده از روشهای مشارکتی ، متشکل از شریکان داخلی و خارجی.
براي نيل به اهداف فوق ، نظام مديريت كيفيت شركت ژالکه بر اساس استاندارد ISO 9001:2000 سامان يافته و بر اين اساس ، ساختار سازماني مناسب ، برنامه ريزي مدون ، زمان بندي و نظارت دقيق بر اجراي پروژه ها ، تقسيم كار بر اساس شايستگي ، تعهد و تخصص و تسري احساس مسئوليت به كليه كاركنان و برخورداري از مشاركت ايشان كه مهمترين عوامل اجراي سيستم مي‌باشد ، ايجاد و برقرار مي‌گردد. استقرار و استمرار خط مشي شركت ژالکه از تعهدات مديريت ارشد آن بوده ، همچنين مسئوليت توجيه و تفهيم آن به كاركنان متوجه يكايك مديران و مسئولان شركت است. دراين راستا ، همه سطوح شركت تلاش خواهند نمود تا با بكارگيري فرهنگ بهبود مداوم ، نظام مديريت كيفيت را در شركت ژالکه نهادينه كرده و ارتقا بخشند.

علیرضا فرامرزی

مدير عامل شركت ژالکه