اهداف

شركت ژالكه رضايت كارفرما را سرلوحه اهداف خويش قرار داده و باور دارد كه كيفيت نه در سخن ، بلكه در كليه فعاليت هاي سازمان مي باید تحقق پذيرد.